Перелік підручників кафедри

логопедії і спеціальних методик 

1 курс


Основи математики Гаврилов О.В. Ляшенко О.М. Королько Н.І Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі: Курс лекцій. Частина 2 Кам.-Под. : ПП Мошинський В.С., 2006. 432с. 50 32

 
Універсальний суч. довідник шк.: 5-11кл Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2005. – 1184с. Електронний варіант

Пропевдевтика мовленнєвих порушень М.К.Шеремет. - К. Логопедія. Підручник, друге видання, перероблене та доповнене. Видавничий Дім "Слово", 2010. - 672 с. 2  Електронний варіант
  
  Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (Корекційна робота при дислалії) Навчальний посібник. – К., 2009., - 244 с. 5  Електронний варіант  


.Б. Фииличева, Г.В. Чиркина. – 3-е изд. Устранение общего недоразвития речи у детей доршкольного возраста : практ. Пособие М.: Айрис-пресс, 2006. – 224 с. 35


Малярчук А.Я. Обстеження мовлення дітей: Дидактичний матеріал. К.: Літера ЛТД, 2003. – 104 с. 35
  Гаврилова Н.С Порушення фонетичного боку мовлення у дітей: Монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 200 с. 103   Електронний варіант  


 Методика розвитку мовлення дошкільників в нормі та патології Богуш А.М. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошк. віку К.: Освіта, 1997. – 286 с. Електронний варіант 27  


Богуш А.М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку. Навчальний посібник. К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 450 с. 3


  Богуш А.М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років. Монографія. К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 374 с. 5    Електронний варіант  


  Винарская Е. Н. Ранее развитие ребенка и проблемы дефектологии. Периодика раннего развития М.: Просве­щение, 1987.— 160 с 1 Електронний варіант

 
Тищенко В., Рібцун Ю. Як навчити дитину правильно розмовляти: Від народження до 5 років: Поради батькам. К.: Літера ЛТД, 2006. – 128 с. Електронний варіант


Практичні основи логопеді Гаврилова Н.С Порушення фонетичного боку мовлення у дітей: Монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 200 с. 103 Електронний варіант 17

 
Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. – 3-є видання, доповнене. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 160 с. Електронний варіант


  М.К.Шеремет. - К. Логопедія. Підручник, друге видання, перероблене та доповнене. Видавничий Дім "Слово", 2010. - 672 с. 2   Електронний варіант

  Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (Корекційна робота при дислалії) Навчальний посібник. – К., 2009., - 244 с. 5  Електронний варіант  


  Т.Б. Фииличева, Г.В. Чиркина. – 3-е изд. Устранение общего недоразвития речи у детей доршкольного возраста : практ. Пособие М.: Айрис-пресс, 2006. – 224 с. 35  


Малярчук А.Я. Обстеження мовлення дітей: Дидактичний матеріал. К.: Літера ЛТД, 2003. – 104 с. 35
2.2.1.6. Сучасні освітні корекційні технології О.М. Пєхота Освітні технології К.: А.С.К., 2003. Електронний варіант
5 32


Дичківська І.М. Основи педагогічної інноватики. Рівне, 2001. Електронний варіант
За ред. О.М.Пєхоти. Освітні технології К.: А.С.К., 2003. - 256 с. 12


Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий в 2 т. – М., 2006. 1
  Боднар В.І., Ільченко А.М.. Психолого-педагогічні основи розвитку дітей в системі М.Монтессорі. Полтава: РВВ ПДАА, 2009. – 252с. 10    Електронний варіант  


 Логопедія Гаврилова Н.С Порушення фонетичного боку мовлення у дітей: Монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 200 с. 103 Електронний варіант 32  


Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. – 3-є видання, доповнене. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 160 с. Електронний варіант


  За ред. М.К.Шеремет. - К. Логопедія. Підручник, друге видання, перероблене та доповнене. Видавничий Дім "Слово", 2010. - 672 с. 2     Електронний варіант

 
  Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (Корекційна робота при дислалії) Навчальний посібник. – К., 2009., - 244 с. 15   Електронний варіант  


Т.Б. Фииличева, Г.В. Чиркина. – 3-е изд. Устранение общего недоразвития речи у детей доршкольного возраста : практ. Пособие М.: Айрис-пресс, 2006. – 224 с. 35


Малярчук А.Я. Обстеження мовлення дітей: Дидактичний матеріал. К.: Літера ЛТД, 2003. – 104 с. 35
3.1.1.11 Спеціальна психологія (дитини логопата).


В. А. Калягин, Т. С. Овчинникова. Психология лиц с нарушениями речи : учеб. пособие КАРО, 2007. - 536 с. 1
Електронний варіант 32


М.К.Шеремет. Логопедія. Підручник, друге видання, перероблене та доповнене. Видавничий Дім "Слово", 2010. - 672 с. 1


В.Тарасун. Логодидактика. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2004. - 348 с. 1


С.Ю. Конопляста, Т.В. Сак; за ред.. М.К. Шеремат Логопсихологія: навч.посіб. Знання, 2010. – 293 с. 1
Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Видавничий Дім «Слово», 2005. – 720 с. 1


Ю.Ф.Гаркуша В.Секачёв Дети снарушениями речи. Технологии востпитания и обучения: Методическое пособие М.:, НИИ Школьных технологий, 2008. – 192с.    Електронний варіант 27

 
  Лупінович С.М. Довідник учителя-логопеда Тернопіль: Мандрівець, 2008. − 112с. 1

 
Поваляева М.А. Справочник логопеда Ростов-на-Дону: „Феникс”, 2002. − 448с. Електронний варіант
  Тарасун В.В. Логодидактика К.: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, 2004 − 348с. 10  


  Игнатьева С.А.,  Блинков Ю.А. Логопедическая реабилитация детей с отклонениями развитии: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. − 304с.  Електронний варіант

 
Логоритмика з методиками викладання Гаврилова Н.С Порушення фонетичного боку мовлення у дітей: Монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 200 с. 103 Електронний варіант 27  
Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. – 3-є видання, доповнене. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 160 с. Електронний варіант


  М.К.Шеремет. - К. Логопедія. Підручник, друге видання, перероблене та доповнене. Видавничий Дім "Слово", 2010. - 672 с. 2  Електронний варіант

  Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (Корекційна робота при дислалії) Навчальний посібник. – К., 2009., - 244 с. 5 Електронний варіант  


Т.Б. Фииличева, Г.В. Чиркина. – 3-е изд. Устранение общего недоразвития речи у детей доршкольного возраста : практ. Пособие М.: Айрис-пресс, 2006. – 224 с. 35


 Спеціальна методика викладання української мови Вихованець І.Р. Городенська К.Г Теоретична морфологія української мови За ред. І. Вихованця К.: Пульсари, 2004.- 398с. 20 32  


Проф.М.Пентилюк Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах: : Підр. Для студ філ. Фак. Університетів/ За ред. Проф.М.Пентилюк К.:»Ленвіт» 2005. 1


М.С.Вашуленко Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ за наук. Ред. М.С.Вашуленка К.:Літера ЛТД, 2010.-364с 1


М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас Сучасна українська літературна мова: Підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закладів/ та ін.; За ред. М.Я. Плющ.- 4-е вид., стер. К.: Вища шк., 2003.-430с 19


Ющук І.П. Українська мова: Підручник для студ. філолог. спец. вищ. навч. закладів. К.: Либідь, 2003.- 640с. 1


Ющук І.П. Українська мова: Підручник для студ. філолог. спец. вищ. навч. закладів. К.: Либідь, 2004.- 640с 20


Спеціальна методика викладання математики Гаврилов О.В. Ляшенко О.М. Королько Н.І. Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі: Курс лекцій. Частина 2 Кам.-Под. : ПП Мошинський В.С., 2006. 432с. 32  


  О.В. Гаврилов, О.М. Ляшенко. Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі: Навчальний посібник Хмельницький: ПП Пантюк С.Д., 2003. – 273 с. Електронний варіант  50  
  Гаврилов О.В Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі: Навчальний посібник Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно- видавничий відділ, 2005. – 102 с. Електронний варіант 45  


  Гаврилов О.В Методика викладання математики: Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Медобори -2006, 2011. – 110 с. Електронний варіант  100  


Гаврилов О.В. Ляшенко О.М. Королько Н.І. Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі: Курс лекцій. Частина 2 Укл.– Кам.-Под. : ПП Мошинський В.С., 2006. 432с. 100


Спеціальна методика викладання природознавства Вдовиченко І.В. Основи здоров’я Програма для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх закладів для розумово відсталих дітей. К.: МОН, 2009. – 40 с. 1
Електронний варіант  32  


Лаврикова О.В Методика викладання природознавства в допоміжній школі. Практикум. Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності «Дефектологія». Херсон: ПП. Вишемирський, 2007. – 144 с. 1


Блеч Г.О. Природознавство Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей. Укл.. – К.: МОН, 2009. – 35 с. Електронний варіант

Ручна праця з методикою викладання Рожнів Я. А. Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских. М.: Просвещение, – 2000. – 240 с. Електронний варіант 32  


  Хохліна О.П. Мерсіянова Г.М. Програма з ручної праці для допоміжної школи. К.: НДІ спеціальної педагогіки АПН України, 2005. – 68 с.  Електронний варіант

  Хохліна О. П. Психолого-педагогічні основи корекційної спрямованості трудового навчання учнів з вадами розумового розвитку К.: Педагогічна думка, 2000. – 286с.  Електронний варіант

  Левицький В.Е. Спеціальна методика викладання ручної праці: Навчально-методичний комплекс забезпечення дисципліни. Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2008. – 57 с. 25  Електронний варіант

Левицький В.Е. Спеціальна методика викладання ручної праці: Курс лекцій ПП Мошинський В.С., 2008. – 72 с.
 25 Електронний варіант

Образотворче мистецтво зі спеціальною методикою викладання О.М.Опалюк,Т.Л.Опалюк


О.І.Лісовий Образотворче мистецтво зі спеціальною методикою викладання
Камянець-Подільський: «Медобори- Навчально-методичний посібник 2006»,2009. укр.. 10 32


  О.М.Опалюк,Т.Л.Опалюк О.І.Лісовий Декоративно - Ужиткова робота Камянець-Подільський: «Медобори- Навчально-методичний посібник 2006»,2009. укр.. 10

 
М.Володимир Декоративний розпис на уроках образотворчого мистецтва Тернопіль: Підручники і посібники.2008.укр. Електроний варіант в бібліотеці.


І.Бондар. Паперопластика Тернопіль-Харків: Ранок,2011.(шкільний гурток) Електроний варіант в бібліотеці.
І.В.Гриценко.


Т.М.Голінська Мистецтво в початковій школі Херсон.-Айлант.2006.укр. Електроний варіант в бібліотеці.
Б.М.Андрієвський


Т.М. Голінська Естетичний розвиток молодших школярів засобами синтезу мистецтв Херсон.-Айлант.2007.укр. Електроний варіант в бібліотеці.


І.В.Дмітрієва Світ мистецтва Слов’янськ. «Маторін» 2007 р. укр. Електроний варіант в бібліотеці.


Фізична реабілітація та логопедична гімнастика Л.О. Федорович. Формування мовленнєвого дихання у дітей з порушенням мовлення. Навчально-методичний посібник для логопедів шкіл і дитячих садків, учителів і вихователів спеціальних загальноосвітніх закладів Кременчук: Християнська Зоря, 2010. – 92с. 1 27

 
Костильова Н.Ю. Покажи и разкажы. Игровые упражнения по развитию речи дошкольников на основе фонематической ритмики. Москва. : ТЦ Сфера, 2009. – 164с. 1


Вересова Т.В. Система упражнений по развитию ручного и артикуляционого праксиса: Учебное пособие. Екатеринбург, 2010. – 136с 1


Белекова Г.В. Методика развития речевого дыхания у дошкольников с нарушениями речи Москва: "Книголюб”, 2008.- 156с. 1


Школьнік С.Я. 100 розвивальних логопедичних ігор і врав. Для роботи з дітьми 5-6 років. Х.: Веста : "Ранок” , 2008.- 45с. 1
 

Технічна підтримка сайту omega_r@ukr.net


Форма входу

«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

-------------------------------------------- Для заміток