logo  
Головна Про нас Навчально-методичні комплекси Наукова діяльність Бібліотека кафедри  Вимоги до вступу  Наукові гуртки ФотогалереяСторінка університету 

      ДУТКЕВИЧ ТЕТЯНА          ВІКТОРІВНА


           БІЛЕЦЬКА ІРИНА           МИКОЛАЇВНА


                   ОСИКА ГАЛИНА                 ПЕТРІВНА                СКОРИЧ ЛАРИСА          ПЕТРІВНА                 КУРИЦЯ АЛЛА                ІВАНІВНА        


ФЕДОРЧУК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ


       СИЧ ВАСИЛЬ       МИХАЙЛОВИЧ


      ГРУБІ ТАМАРА         ВАЛЕРІЇВНА     БІЛЕЦЬКА ІРИНА    МИКОЛАЇВНА   КАНЬОСА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА

         САВИЦЬКА ОЛЬГА       ВІКТОРІВНА


  ЧАЙКОВСЬКА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА


              ТОЛКОВ ОЛЕКСАНДР                   СЕРГІЙОВИЧ ВОЛОДЧЕНКО МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧЗАВАДОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

           ПАНЧУК НАТАЛІЯ           ПЕТРІВНА


     ДОРОФЕЙ СВІТЛАНА       ВАСИЛІВНА


    СТОЛЯРЕНКО   ОЛЬГА БОРИСІВНА               КУРИЦЯ ДЕНИС                ІВАНОВИЧ


           


Концепція розвитку

Важливою рисою сучасного суспільства є зростання ролі людського фактору, особистісного потенціалу в усіх суспільних сферах і, особливо, в освіті. У зв'язку з цим актуальними є як підготовка і підвищення кваліфікації фахівців з психології, здатних забезпечити психологічний супровід діяльності людини у виробничій і невиробничій сферах, так і підвищення психологічної компетентності педагогічних кадрів освіти.

Кафедра через викладання системи психологічних дисциплін сприятиме підвищенню рівня психологічної готовності педагогічних кадрів до організації навчально-виховного процесу до систематичного його оновлення на основі досягнень психолого-педагогічної науки, а також готовності психологічних кадрів до виконання професійних обов’язків на науково обґрунтованих засадах.
При цьому слід зауважити, що співпраця кафедри з кафедрами педагогіки, практичної психології, педагогіки і методики початкового навчання та дошкільного виховання дає можливість покращити рівень підготовки і кваліфікації не тільки педагогічних і психологічних кадрів освіти, але й фахівців з різних спеціальностей. Адже, з одного боку, є можливість забезпечити психологічний супровід підготовки таких фахівців. З другого боку, використання потенціалу кафедр підсилить не тільки психологічну, але й педагогічну, управлінську, економічну, правову компетентність майбутніх спеціалістів, підготує їх до організації власної професійної діяльності та діяльності психологічної служби з урахуванням сучасних досягнень у сфері психології і педагогіки, менеджменту і маркетингу.
Основними напрямами діяльності кафедри психології є:
науково-дослідна робота, науково-методична робота, навчально-виховна робота, громадська діяльність кафедри тощо. Кожний із названих напрямків передбачає проведення комплексу організаційних заходів.
Науково-дослідна діяльність кафедри є основою науково обгрунтованої побудови навчального процесу, запровадження досягнень сучасної психологічної науки в навчальний процес у системі вищої освіти; розвиток вітчизняної психологічної науки тощо. Це передбачає:
— дослідження психологічних та соціально-психологічних проблем функціонування системи освіти загалом і вищої педагогічної освіти зокрема;
— визначення психологічно обґрунтованого змісту навчального процесу та навчально-методичної роботи закладів вищої педагогічної освіти;
— врахування та інтерпретацію результатів сучасних наукових психологічних досліджень із забезпеченням їхнього адекватного відображення в програмах, навчальних планах відповідних спеціальностей підготовки бакалаврів і магістрів психології.
Організація науково-дослідної діяльності кафедри можлива на основі:
- інтеграції і координації наукової діяльності з кафедрами психології провідних наукових і вищих навчальних закладів інститутів післядипломної педагогічної освіти України; створення на цій основі творчих груп, які досліджуватимуть актуальні психологічні проблеми вищої освіти;
- розробки наукових тем практичної спрямованості; виконання індивідуальних та колективних дослідницьких робіт на замовлення;
- проведення наукових та науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів тощо;
- широкого залучення слухачів та студентів факультетів психології до науково-дослідної діяльності;
- індивідуальної роботи викладачів, аспірантів та докторантів кафедри над темами кандидатських та докторських дисертацій.
Науково-методична робота спрямована на науково-методичне забезпечення навчального процесу відповідно до сучасних вимог і передбачає:
- вивчення і узагальнення досягнень вітчизняної і зарубіжної психологічної науки і практики, використання сучасних
- наукових результатів і практичних технологій у професійній діяльності;
- розробку змісту програм, планів, навчального процесу відповідно до сучасних вимог і запитів вищої освіти;
- визначення психологічних умов організації ефективного
навчання, в системі вищої освіти;
- надання науково-методичної допомоги закладам середньої освіти щодо підвищення психологічної компетентності педагогічних кадрів освіти;
- постійне залучення викладачів кафедри до науково-
методичної роботи, результатом якої має бути створення навчально-методичних посібників та методичних розробок, запровадження сучасних технологій навчання в процес підготовки фахівців;
- методичне забезпечення психологічного компоненту підготовки педагогічних кадрів освіти, студентів непедагогічних спеціальностей всіх навчальних дисциплін з психології, які викладаються в процесі підготовки в університеті бакалаврів, спеціалістів і магістрів різних освітніх напрямків (розробка програм курсів, планів занять з методичними рекомендаціями, методичними рекомендаціями тем курсових, дипломних, магістерських робіт, методичного забезпечення проходження навчальної виробничої практики тощо);
- визначення психологічно обгрунтованих сучасних методів і змісту навчання та контролю знань на основі модульно-рейтингової системи, використання навчальних комп'ютерних програм у процесі викладання; застосування сучасних інформаційних засобів, формування інформаційної бази та використання цієї інформації у навчальному процесі тощо.
Навчальна робота має на меті підвищення рівня психологічної
компетентності майбутніх фахівців педагогічних та непедагогічних спеціальностей підготовку бакалаврів і магістрів під час:
- проведення різних форм занять (у тому числі, соціально-психологічних тренінгів, рольових і ділових ігор) зі студентами педагогічних і непедагогічних спеціальностей факультетів університету; студентами спеціалізації „Психологія праці і управління”
- керівництва навчальною та виробничою практикою студентів педагогічних спеціальностей, спеціалізації „Психологія праці і управління», магістрів з психології; та магістрів управління навчальним закладом;
- керівництво підготовкою студентами і магістрами науково-дослідних випускних робіт;
- керівництво курсовими роботами студентів педагогічних спеціальностей та спеціальності „Психологія праці і управління”.
Громадська діяльність кафедри передбачає:
- сприяння організації соціально-психологічної служби університету, одним із завдань якої може бути надання (за запитами) працівникам та студентам допомоги в розв'язанні їхніх особистих і професійних проблем психологічної природи, що, безумовно, позитивно позначиться на ефективності як навчання студентів так і професійної діяльності працівників;
- просвітницьку роботу викладачів кафедри шляхом виступів перед освітньою громадкістю, в освітніх установах міста і району; участі у практичних семінарах, конференціях, що організовується освітніми закладами;
- організацію та проведення соціально-психологічних опитувань студентів та працівників університету.
Про принципову можливість розв'язання поставлених завдань свідчить наявність висококваліфікованого професорсько-викладацького складу кафедри. Кафедрою розроблені навчальні плани і програми, що відбивають сучасний рівень розвитку психологічної науки, кращий досвід вітчизняної та зарубіжної психологічної практики загалом і в системі освіти зокрема, підготовлено більше 15 навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
Розробляється програма кадрового забезпечення кафедри психології, що спрямована на реалізацію ідеї формування штатного персоналу за рахунок професіоналів своєї справи, які не просто мають глибокі сучасні спеціальні знання і відповідні наукові ступені, а й втілюють у собі кращі якості викладача, особистісні якості загалом.
Відбір викладачів здійснюється за такими принципами:
- врахування реальних результатів, досягнутих претендентом у педагогічній, науковій та практичний діяльності, а саме: публікацій наукового та методичного характеру, результатів науково-дослідних розробок за темами наукового спрямування кафедри, захисту дисертацій з провідних галузей психологічної науки тощо;
- досвід педагогічної діяльності, вміння працювати зі студентами з урахуванням їхніх індивідуально-психологічних особливостей і рівня підготовки;
- здатність претендента до творчого та методичного пошуку, до співпраці з колегами і студентами в усіх сферах діяльності університету; сприяння створенню особливого культурного середовища, основними рисами якого є повага до особистості, толерантність, взаємна підтримка, демократизм у стосунках, оцінка діяльності кожного за реальними результатами.
Програма кадрового забезпечення передбачає поєднання штатних викладачів та тих, хто працює за сумісництвом. Таке поєднання має забезпечити:
підвищення якості навчального процесу і наукової діяльності;
стабільність кадрового складу і в той же час його ефективну ротацію;
цілеспрямований відбір і оновлення кадрів відповідно до вимог часу.
За програмою кадрового забезпечення передбачається підготовка через аспірантуру власних кадрів для кафедри.
Реалізація поставлених цілей надасть можливість забезпечити досягнення високого рівня та якості підготовки і підвищення кваліфікації фахівців відповідно до запитів сьогодення.


#


© 2010 Кам'янець-Подільський національний університет  імені Івана Огієнка


Форма входу

«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

-------------------------------------------- Для заміток