logo  
Головна Про
нас
 Навчально-методичні
комплекси
 Наукова
діяльність
 Бібліотека
кафедри
  Вимоги
до вступу
  Наукові
гуртки
 ФотогалереяСторінка
університету
 

     

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ                                                                                 НАУКОВІ ВИДАННЯ


#Проведення кафедрою наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, шкіл

Спільно з управлінням освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради та управлінням освіти Тернопільської міської ради круглий стіл для директорів шкіл та завідувачів дошкільних закладів м. Тернополя на тему: «Інклюзивна освіта як один із аспектів реалізації прав дитини: реалії та перспективи».

Спільно з управлінням освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, Кам’янець-Подільською міською ПМПК науково-практичний семінар на тему: «Розвиток партнерських відносин педагогів та батьків як фактор підвищення якості освітніх потреб дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку».
Спільно з комунальним закладом «Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2» науково-практичний семінар для заступників директорів шкіл-інтернатів Чернівецької області на тему: «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес шкіл-інтернатів», м. Хотин, Чернівецької області.
Кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти співпрацює з Інститутом спеціальної педагогіки АПН України, Інститутом корекційної педагогіки та психології Київського національного педагогічного університету; кафедрою корекційної освіти Херсонського державного університету; кафедрою дефектології та психологічної корекції Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка; факультетом корекційної педагогіки і спеціальної психології Сумського державного педагогічного університету; Уманським педагогічним коледжем; Інститутами післядипломної освіти Хмельницької, Тернопільської, Чернівецької обл.
Співпраця полягає в участі у наукових конференціях, наданні допомоги при їх проведенні, підготовці публікацій, наукових консультаціях, участі у курсах підвищення кваліфікації, рецензуванні наукових праць.
Члени кафедри приймають активну участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях з питань корекційної та інклюзивної освіти.


На кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти працює наукова школа: «Психолого-педагогічне забезпечення навчально-корекційної і корекційно-виховної роботи з дітьми, що мають вади психофізичного розвитку».
Керівник: доктор педагогічних наук, професор С.П.Миронова.
Напрями наукових досліджень учасників школи:
   * Професійна компетентність педагогів у галузі корекційної та інклюзивної освіти
   *Модернізація фахової освіти корекційних педагогів у контексті Болонського процесу
   * Корекційна робота з дітьми, які мають вади психофізичного розвитку
   * Корекційно спрямоване виховання дітей з вадами інтелекту
   * Впровадження новітніх педагогічних технологій у корекційну освіту
   * Сімейне виховання дітей з вадами психофізичного розвитку
   *Соціальний супровід дітей-сиріт
  * Психолого-педагогічний супровід дітей з психофізичними вадами і умовах інклюзивної освіти.
Усі працівники кафедри працюють над комплексною темою дослідження «Психолого-педагогічне забезпечення корекційної роботи з дітьми, що мають вади психофізичного розвитку». У 2011 році тема зареєстрована як комплексна (№ державної реєстрації 0111U006288).
Індивідуальні наукові дослідження проводяться за такими напрямками:
· С.П.Миронова: «Змістові, організаційні та методичні засади підготовки вчителів до роботи з дітьми, що потребують корекції психофізичного розвитку».
· М.П.Матвєєва: «Психологічні механізми формування довільної поведінки учнів з інтелектуальною недостатністю»
· О.В.Коган: «Соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
· Н.І.Коваль: «Виховання громадянськості старшокласників допоміжної школи у процесі позакласної роботи».
· О.М.Смотрова: «Формування готовності вихователя до інтеграції дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку, в умовах ДНЗ».
· О.В.Чопік: «Формування взаємин дітей з вадами опорно-рухового апарату із здоровими ровесниками в умовах інклюзивного навчання».
· Т.О.Докучина: «Створення ситуації успіху у навчально-виховній роботі з розумово відсталими дітьми молодшого шкільного віку».
· О.І.Дмітрієва: «Формування правосвідомості старшокласників зі зниженим слухом (в позаурочний час)».
Аспіранти кафедри
· І.Г.Саранча: «Особливості соціалізації випускників з порушенням опорно-рухового апарату в умовах реабілітаційних центрів».
· Н.М.Басалюк: «Науково-методична робота спеціальної школи як засіб удосконалення професійної компетентності вчителя-дефектолога».
· А.П.Подорожна: «Педагогічна профілактика психосоматичних розладів у вчителів-дефектологів».
· О.А.Крамар: «Особливості становлення особистості здорової дитини в сім’ї батьків-інвалідів».
· Т.Є.Овчарук: Психолого-педагогічна молоді з вадами інтелекту на післяшкільному етапі соціалізації».
· М.Г.Буйняк «Формування психологічної готовності педагогів та батьків до інклюзивної освіти».
· І.А.Шаповалова: «Психологічні умови попередження і корекції високого рівня тривожності у дошкільників з дитячим церебральним паралічем».

За час існування кафедри:
· Старший викладач Н.І.Коваль (науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор С.П.Миронова) успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (тема дисертації: «Виховання громадянськості старшокласників допоміжної школи у процесі позакласної роботи»).
· Старший викладач О.І.Дмітрієва (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПНУ А.М.Висоцька) пройшла попередній захист кандидатської дисертації на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти та подала документи до захисту в Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
· Аспірантка Н.М.Басалюк (науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор С.П.Миронова) успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (тема дисертації: : «Науково-методична робота спеціальної школи як засіб удосконалення професійної компетентності вчителя-дефектолога»).
· Аспірантка І.Г.Саранча (науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор С.П.Миронова) пройшла попередній захист кандидатської дисертації на кафедрі та апробацію дисертації на кафедрі ортопедагогіки національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Робота представлена експертній комісії спеціалізованої вченої ради Д 26.053.14 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова та отримала позитивні експертні оцінки.
· Аспірантам кафедри І.А.Шаповаловій, М.Г.Буйняк рішенням Вченої ради університету (протокол № 11, від 24 листопада 2011 р.) затверджено теми кандидатських дисертацій. Тема дисертаційного дослідження М.Г.Буйняк «Формування психологічної готовності вчителів загальноосвітніх шкіл до інклюзивного навчання». Тема дисертаційного дослідження І.А.Шаповалової «Психологічні умови попередження і корекції високого рівня тривожності у дошкільників з дитячим церебральним паралічем».

#Окремі публікації викладачів кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти


Підручники з грифом МОН:
1. С.П.Миронова, О.В.Гаврилов, В.Е.Левицький, О.М.Опалюк, О.М.Вержиховська. Методика навчання учнів 1-4-х класів спеціальної школи: Навчально-методичний посібник / за ред. О.В.Гаврилова. - Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 311 с. (Миронова С.П. – розділ І).
2. С.П.Миронова, М.П.Матвєєва, О.В.Гаврилов. Основи корекційної педагогіки.- Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національ-ний університет імені Івана Огієнка, 2010.- 264 с.
3. С.П.Миронова. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: підручник. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – Ч.2. – Розділ 7, 9
4. О.І.Дмітрієва. Комп’ютерна програма «Українська дактильна абетка» (електронний посібник).
5. Матвєєва М.П. (у співавторстві з Синьовим В.М., Хохліною О.П.) Психологія розумово відсталої дитини: Підручник. - К.: Знання, 2008. – 359 с.
Монографії:
1. Миронова С.П. Підготовка вчителів до корекційної роботи в системі освіти дітей з вадами інтелекту. - Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2007. – 304 с.
2. Миронова С.П., Гурський В.А. Вища педагогічна освіта і наука України: Історія сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область. – К.: Знання України, 2010.
3. Миронова С.П., О.С.Форнальчук. Формування само обслуговуючої діяльності у дітей-сиріт з вадами інтелекту: монографія /Миронова С.П., Форнальчук О.С. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 156 с.
Навчальні та навчально-методичні посібники
1. Інклюзивна освіта: теорія та практика : навчально-методичний посібник / [кол. авторів; за заг. ред. С.П.Миронової]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. - 192 с.
2. Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс: Навчальний посібник. - Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2008. – 204 с.
3.
Методичні розробки, рекомендовані вченою радою університету
1. Завальнюк О.О. Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу «Особливості дошкільної інтегрованої та інклюзивної освіти дітей з вадами психофізичного розвитку» на факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології. - Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори – 2006» 2011. - 20 с.
Брошури
1. Миронова С.П. Діяльність факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в галузі інклюзивної освіти молоді та дітей з особливими потребами: Матеріали для презентації досвіду. - Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2011. – 16 с.

Форма входу

«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

-------------------------------------------- Для заміток